Tầm nhìn sứ mệnh

SỨ MỆNH: Nâng tầm nông nghiệp nâng tầm cuộc sống

TẦM NHÌN: Thúc đẩy và chuẩn hóa giá trị tài nguyên nông nghiệp ứng dụng toàn diện vào cuộc sống

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Tử Tế - Trao Quyền – Cam Kết – Bền Vững – Thịnh Vượng Chung

  • Tử Tế: Tôn chỉ sống và làm việc của HacoFarm. Tử tế trong cách sống, cách làm việc, cách đối nhân xử thế
  • Trao Quyền: Trao quyền quyết định sự phát triển của HacoFarm cũng như HacoFarm cũng là tương lai của chính mỗi thành viên trong công ty
  • Cam Kết: Luôn có thái độ cầu thị, cam kết với đối tác, khách hàng
  • Bền Vững:Phát triển kinh doanh một cách bền vững
  • Thịnh Vượng Chung: Tất cả vì một mục đích chung - Đem lại thịnh vượng cho toàn xã hội, cộng đồng và môi trường – nơi mà HacoFarm hiện hiện làm việc.