Vì sự thịnh vượng chung của cộng đồng

Đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và cộng đồng, đồng thời tạo ra mức độ ảnh hưởng lâu dài. Tất cả vì một mục đích chung - Đem lại thịnh vượng cho toàn xã hội, cộng đồng và môi trường – nơi mà HacoFarm hiện hiện làm việc.

HacoFarm xây dựng các cộng đồng vững mạnh thông qua phát triển kinh tế, trao tặng từ thiện, hoạt động tình nguyện của nhân viên và các mối quan hệ hợp tác. Chúng tôi góp phần tạo nên sức mạnh của cộng đồng thông qua các khoản thuế, tiền lương và đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm bến cảng, nhà kho và nâng cấp hạ tầng phương tiện sẵn có. Các ngành kinh doanh của chúng tôi, các cơ sở sản xuất & làm việc cũng như các nhóm do nhân viên lãnh đạo thường xuyên hỗ trợ cho các tổ chức xã hội và tổ chức phi lợi nhuận tại cộng đồng địa phương.

Chúng tôi cam kết nâng cao giá trị tài nguyên nông nghiệp theo một phương thức có trách nhiệm; giảm bớt tác động đến môi trường; cải thiện đời sống cho những cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc. HacoFarm đầu tư, gắn bó và tôn trọng các nền văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế một cách bền vững và có trách nhiệm nhằm nâng cao điều kiện sống cũng như thúc đẩy các cộng đồng phát triển ổn định.