Phát triển bền vững

Nâng cao giá trị tài nguyên nông nghiệp

Thay đổi hệ thống cung cứng nông nghiệp và nâng cao đời sống cho người nông dân. Ngành nông nghiệp hiện này ngày càng được chú trọng với sự bổ trợ của các ngành khác như công nghệ, công nghiệp và năng lượng.

Xem chi tiết

Trách nhiệm với khí hậu môi trường

Chúng tôi khuyến khích các biện pháp giúp nền nông nghiệp thích ứng với khí hậu biến đổi, đồng thời tìm kiếm những phương thức giúp giảm nhẹ tác động của nông nghiệp đến môi trường.

Xem chi tiết

Vì sự thịnh vượng chung của cộng đồng

HacoFarm xây dựng các cộng đồng vững mạnh thông qua phát triển kinh tế, trao tặng từ thiện, hoạt động tình nguyện của nhân viên và các mối quan hệ hợp tác.

Xem chi tiết